The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate Solly Said's Solly Said's Karate,Kickboxing & Gym
Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate International Karate, Kickboxing & Gym
The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Embracing the spirit of never quitting
QUAN FA

Ken To Fude No Karate Ryu Home
The Organisation
Dojo
Gym
Profiles
Information
Martial Arts
India & South Asia
China & East Asia
Japan & Okinawa
South East Asia
Central Asia
Africa & Middle East
America
News
Photos
Terminology
Kata
Healthy Living
Kendo And Iaido
Contact
Links
Classifieds
CHINA KOREA MONGOLIA AND TIBET
Ba Fa Quan Ba Gua Zhang Ba Ji Quan Bak Fu Pai Bak Mei Black Crane Kung Fu
Black Tiger Chang Quan Choy Gar Choy Li Fut Chuo Jiao Da Cheng Quan
Di Tang Quan Dim Mak Do Pi Kung Fu Dragon Fist Drunken Monkey Duan Quan
Emei Quan Fanzi Quan Feng Shou Five Ancestors Fist Five Animals Fu Jow Pai
Fujian White Crane Fut Gar Kung Fu Go-Ti Boxing Gou Quan Hong Cha Hou Quan
Hua Quan Hung Fut Hung Gar Hung Sing Jing Quan Do Jiu Fa Men
Lai Tung Pai Lau Gar Leopard Kung Fu Liq Chuan Liu He Luohan Quan
Meihua Quan Mian Quan Mizongyi Nan Quan Northern Eagle Claw Northern Praying Mantis
Pao Chui Pigua Quan Quan Fa San Shou Sansoo Shaolin Kung Fu
Shaolin Nam Pai Chuan Shuai Jiao Snake Kung Fu Southern Praying Mantis Tai Sheng Men Taijiquan
Tai Chi Chuan
Tamo Sho Tan Tui Tang Shou Dao Tien Shan Pai Tiger Kung Fu Tongbei Quan
Wing Chun Wushu Xingyi Quan Yau Kung Moon Zui Quan  

Quan Fa means "Fist Method" in Mandarin founded in Henan Province.Its roots are traceable to Shaolin Kung Fu. The Chinese Physician Hu'a To is thought to be one of the originators of Quan Fa. It is commonly known as Chinese Kempo. The system emphasizes striking, immobilization, control, takedowns, weaponry, spirituality and qi qong. It incorporates the Five Animals - Tiger , Crane, Leopard, Snake and Dragon. It also includes Luohan Quan, Fujian White Crane and Japanese Jujutsu.

 

SEARCH FOR

FIND US ON

Small Business Awards Talk Radio 702 & Softline Pastel Finalist

Web site designed and maintained by Ejaz Latib