The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate Solly Said's Solly Said's Karate,Kickboxing & Gym
Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate International Karate, Kickboxing & Gym
The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Embracing the spirit of never quitting
PAO CHUI

Ken To Fude No Karate Ryu Home
The Organisation
Dojo
Gym
Profiles
Information
Martial Arts
India & South Asia
China & East Asia
Japan & Okinawa
South East Asia
Central Asia
Africa & Middle East
America
News
Photos
Terminology
Kata
Healthy Living
Kendo And Iaido
Contact
Links
Classifieds
CHINA KOREA MONGOLIA AND TIBET
Ba Fa Quan Ba Gua Zhang Ba Ji Quan Bak Fu Pai Bak Mei Black Crane Kung Fu
Black Tiger Chang Quan Choy Gar Choy Li Fut Chuo Jiao Da Cheng Quan
Di Tang Quan Dim Mak Do Pi Kung Fu Dragon Fist Drunken Monkey Duan Quan
Emei Quan Fanzi Quan Feng Shou Five Ancestors Fist Five Animals Fu Jow Pai
Fujian White Crane Fut Gar Kung Fu Go-Ti Boxing Gou Quan Hong Cha Hou Quan
Hua Quan Hung Fut Hung Gar Hung Sing Jing Quan Do Jiu Fa Men
Lai Tung Pai Lau Gar Leopard Kung Fu Liq Chuan Liu He Luohan Quan
Meihua Quan Mian Quan Mizongyi Nan Quan Northern Eagle Claw Northern Praying Mantis
Pao Chui Pigua Quan Quan Fa San Shou Sansoo Shaolin Kung Fu
Shaolin Nam Pai Chuan Shuai Jiao Snake Kung Fu Southern Praying Mantis Tai Sheng Men Taijiquan
Tai Chi Chuan
Tamo Sho Tan Tui Tang Shou Dao Tien Shan Pai Tiger Kung Fu Tongbei Quan
Wing Chun Wushu Xingyi Quan Yau Kung Moon Zui Quan  

Pao Chui 炮捶 literally "Three Emperor Cannon Punch"

Studying this form is linked with understanding fa jing (fa jing) concept – explosive force or discharge force. Pao Chui sequence is generally performed very swiftly, in “exploding manner”. The whole form from the beginning to the end takes no more than four minutes.

Due to many energy movements such as jumps, hits, “sealing” and avoiding, Pao Chui is considered to be one of the most important methods of preparing and training for a real sparring.

Pao Chui sequence of Chen style Taiji-quan consists of 43 movements.

Pao Chui sequence
1. Taiji Qi Shi -Inception position
2. Jin Gung Dao Dui -Buddha’s Guard stamps his pestle
3. Lan Zha Yi -Lazily picking up the flaps of your robe
4. Liu Feng Si Bi -Seal six times and shut four times
5. Dan Bian -Single whip
6. Hu Xing Quan -Protect your heart with your fist
7. Xie Xing -Diagonal position
8. Qin Gang Dao Dui -Buddha’s Guard stamps his pestle
9. Pie Sen Quan -Thrust your whole body
10. Zhi Dang Chui - Groin hit
11. Zhan Shou - Striking hands
12. Fan Shen Wu Xiu - Throw away the flowers and wave your sleeves
13. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
14. Yao Lan Zhou - When moving, defend yourself with your elbow
15. Da Yun Shou Xiao Yun Shou - Major Clouds arms and Minor Clouds arms
16. Yu Nu Quan Shuo Jade - Maiden weaves with shuttle
17. Dao Qi Lu Ride - the Dragon backwards
18. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
10. Guo Bian Wrap - up hot pastry
20. Shou Tou Shi - “Animal head” position
21. Piajia Zi - Splitting position
22. Fang Shen Wu Kiu - Throw away the flowers and wave your sleeves
23. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
24. Fu Hu - Domesticated Tiger
25. Muo Mei Hong - Piercing hit called “Rub your eyebrow”
26. Huang Long San Jiao Shui - Yellow Dragon stirs water three times
27. Zuo Chong - Thrust to the left
28. You Chong - Thrust to the right
29. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
30. Shao Dang Tui - Sweeping leg
31. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
32. Quan Pao Quan - Battery of cannon shots
33. Yan Shou Hong Quan - Secret piercing hit
34. Dao Cha - Hand hit with crossed wrists
35. Zuo You Er Hong - Attack with left and right forearms twice
36. Hui Tou Dan Men Pao - Cannon hits with turning your head
37. Taiji Pao Taiji - cannon hits
38. Yao Lan Zhou - When moving, defend yourself with your elbow
39. Shun Lan Zhou - Roll in with your elbow
40. Wuo Di Pao - Cannon hit from your chest
41. Hui Toujing Lan Zhi Ru - Immerse in the well
42. Qin Gang Dao Dui - Buddha’s Guard stamps his pestle
43. Tai Ji Shou Si - Close the Great Limit form

SEARCH FOR

FIND US ON

Small Business Awards Talk Radio 702 & Softline Pastel Finalist

Web site designed and maintained by Ejaz Latib