The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate Solly Said's Solly Said's Karate,Kickboxing & Gym
Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate International Karate, Kickboxing & Gym
The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Embracing the spirit of never quitting
NAN QUAN

Ken To Fude No Karate Ryu Home
The Organisation
Dojo
Gym
Profiles
Information
Martial Arts
India & South Asia
China & East Asia
Japan & Okinawa
South East Asia
Central Asia
Africa & Middle East
America
News
Photos
Terminology
Kata
Healthy Living
Kendo And Iaido
Contact
Links
Classifieds
CHINA KOREA MONGOLIA AND TIBET
Ba Fa Quan Ba Gua Zhang Ba Ji Quan Bak Fu Pai Bak Mei Black Crane Kung Fu
Black Tiger Chang Quan Choy Gar Choy Li Fut Chuo Jiao Da Cheng Quan
Di Tang Quan Dim Mak Do Pi Kung Fu Dragon Fist Drunken Monkey Duan Quan
Emei Quan Fanzi Quan Feng Shou Five Ancestors Fist Five Animals Fu Jow Pai
Fujian White Crane Fut Gar Kung Fu Go-Ti Boxing Gou Quan Hong Cha Hou Quan
Hua Quan Hung Fut Hung Gar Hung Sing Jing Quan Do Jiu Fa Men
Lai Tung Pai Lau Gar Leopard Kung Fu Liq Chuan Liu He Luohan Quan
Meihua Quan Mian Quan Mizongyi Nan Quan Northern Eagle Claw Northern Praying Mantis
Pao Chui Pigua Quan Quan Fa San Shou Sansoo Shaolin Kung Fu
Shaolin Nam Pai Chuan Shuai Jiao Snake Kung Fu Southern Praying Mantis Tai Sheng Men Taijiquan
Tai Chi Chuan
Tamo Sho Tan Tui Tang Shou Dao Tien Shan Pai Tiger Kung Fu Tongbei Quan
Wing Chun Wushu Xingyi Quan Yau Kung Moon Zui Quan  

Derived from several schools of Martial Art in Southern China, Nan Quan or more literally Southern Fist, is a fast and powerful style, including low stances and rigid limbs. This form of Wushu is best suited to fast, strong individuals, as it requires great strength and fitness to perform proficiently.

SEARCH FOR

FIND US ON

Small Business Awards Talk Radio 702 & Softline Pastel Finalist

Web site designed and maintained by Ejaz Latib