The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate Solly Said's Solly Said's Karate,Kickboxing & Gym
Ken To Fude No Ryu Kenshu Kai Karate International Karate, Kickboxing & Gym
The Way of the Brush & the Sword Sacred Fist Karate International Embracing the spirit of never quitting
TOMARI-TE(泊手)

Ken To Fude No Karate Ryu Home
The Organisation
Dojo
Gym
Profiles
Information
Martial Arts
India & South Asia
China & East Asia
Japan & Okinawa
South East Asia
Central Asia
Africa & Middle East
America
News
Photos
Terminology
Kata
Healthy Living
Kendo And Iaido
Contact
Links
Classifieds
Aikido Bojutsu Bujinkan Daito Ryu Aiki Jujutsu Genbukan Goshin Jujitsu
Iaido Jinenkan Jodo Judo Jujutsu Juttejutsu
Kamajutsu Karate Kendo Kenjutsu Kenpo Kai Kusarigamajutsu
Kyudo Naginatajutsu Naha Te Nakamura Ryu Nanbudo Ninjutsu
Nippon Kempo Okinawan Kobudo Puroresu Shindo Yoshin Ryu Shinkendo Shintaido
Shootfighting Shorinji Kempo Shurikenjutsu Shuri Te Sojutsu Sumo
Taido Taiho-jutsu Taijutsu Tegumi Tenshin Shoden Katori Tessenjutsu
The Samurai Tomari Te Toyama Ryu Yabusame Yagyu Shinkage Ryu  
Budo Bushido Enlightenment Ninja Disciplines Samurai Sword Seishin Teki Kyoko
     

This art originates from the village of Tomari,in Okinawa, and is part of a collective body of martial arts known as to-de-jutsu based on Chinese arts and integrates them into Okinawan fighting traditions.

Masters:
Matsumora Kosaku,Oyadomari Kokan,Yamazato Gikei,Motobu Choki,Kyan Chotoku

Katas:
Ananku,Naihanchi(Koshiki),Rohai,Tomari Passai,Wankan,Wanshu

Successor styles to Tomari-te include Motobu-ryu, Shorin-ryu, Shorinji-ryu, Gohaku-Kai and Matsumora-ryu Kotokukai.

 

SEARCH FOR

FIND US ON

Small Business Awards

Small Business Awards Talk Radio 702 & Softline Pastel Finalist

Web site designed and maintained by Ejaz Latib